Přeskočit na obsah

Všeobecné obchodní podmínky

Obecné, uzavření smlouvy

Následující všeobecné prodejní a dodací podmínky budou součástí kupní smlouvy. Rozdílné či odlišné nákupní podmínky nebo jiná omezení kupujícího platí pouze tehdy, pokud budou prodávajícím výslovně a písemně uznány.

Kupní smlouva se uzavírá písemným potvrzením objednávky, nebo pokud výjimečně k potvrzení objednávky nedojde, na základě dodávky zboží. Obsah potvrzení objednávky je směrodatný pro oboustranná práva a povinnosti, v případě okamžité dodávky je to obsah faktury, která pak platí jako potvrzení objednávky. Mají-li Všeobecné prodejní a dodací podmínky prodávajícího pozbýt platnost, třeba i jen v části, musí to kupující včas a jednoznačně vyjádřit tak, aby prodávající mohl dodávku ještě zastavit, vyloučit působnost těchto všeobecných dodacích a prodejních podmínek nelze, pokud již prodávající nemůže dodávku zastavit.

Z technických důvodů nelze zcela vyloučit množstevní a jiné odchylky v dodávce, a proto je kupující musí akceptovat, pokud tyto odchylky nenaruší zamýšlené použití. Prodejní ceny budou pak odpovídajícím způsobem upraveny. 

Platební podmínky, porušení smlouvy ze strany kupujícího

Faktury prodávajícího jsou splatné  zpravidla bankovním převodem, bez poplatků, do 30 dní po datu vystavení faktury bez slevy. Jiné platební podmínky platí jen, pokud jsou dohodnuty v písemné formě s prodávajícím. V případě opožděné platby je prodávající oprávněn účtovat denně úrok z prodlení ve výši 0,5 % z ceny dodávky.

Ceny se rozumí, není-li stanoveno jinak, bez daně z přidané hodnoty. Tato daň bude vyúčtována na základě sazby platné k termínu dodávky. Cena nezahrnuje náklady na přepravu, balné, pojištění ani žádné jiné vedlejší náklady, pokud není písemně sjednáno jinak. Prodávající je oprávněn při zvýšení obvyklých nákladů spojených s produktem o více než 10 %, ke kterému dojde po uzavření smlouvy, odpovídajícím způsobem zvýšit cenu, pokud mezi objednávkou a dodávkou podle kupní smlouvy uplynou více než čtyři měsíce. Pokud prodávající zvýší cenu na základě zvýšení nákladů, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit. Kupující musí v tomto případě oznámit prodávajícímu, že odstupuje, písemně do dvou týdnů poté, co se dozví o zvýšení ceny. Pokud kupující v uvedené lhůtě od smlouvy neodstoupí, platí zvýšená cena. V případě dodávek do zahraničí, platí v ostatním Mezinárodní obchodní pravidla INCOTERMS (EXW) ve znění platném v době uzavření smlouvy.

Zjistí-li prodávající po uzavření smlouvy okolnosti, které jsou schopny vážně snížit bonitu zákazníka (platební neschopnost, zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku apod.); a není-li kupující ani po příslušné výzvě ochoten uhradit platbu předem nebo poskytnout vhodné zajištění plnění, ke kterému je povinen, je prodávající oprávněn k odstoupení od veškerých ještě ne zcela splněných smluv. Celkové neuhrazené pohledávky jsou v takovém případě ihned splatné, aniž by tím bylo dotčeno uplatňování dalších práv. To samé platí i v případě, bude-li z důvodu neuhrazené platby faktury nutné uplatňovat nárok soudní cestou. Nezávisle na odstoupení je prodávající rovněž oprávněn k tomu, aby ve výše uvedených případech kupujícímu zakázal další prodej zboží, které mu bylo prodávajícím dodáno, a kupující je povinen takový zákaz respektovat.

V případě porušení smlouvy musí kupující prodávajícímu nahradit škodu, která tím prodávajícímu vznikne. Sem spadají i nutné náklady na upomínku, soudní náklady a odměny advokátů. 

Dodávka

Volba cesty a způsobu odeslání přísluší prodávajícímu. Přání kupujícího lze zohlednit, pokud je to provozně možné. Vícenáklady, které tím vzniknou, jdou k tíži kupujícího. To samé platí pro zvýšení sazeb dopravného, případné vícenáklady za objížďku, náklady na skladování a podobné, ke kterým dojde po uzavření smlouvy. To však platí pouze tehdy, pokud bylo výslovně sjednáno dodáni zboží s dopravou nebo nebyla sjednána dodávka s dopravou zdarma.

Riziko spojené se ztrátou, zničením či poškozením zboží přechází na kupujícího nejpozději s opuštěním provozovny prodávajícího, a to i tehdy, pokud prodávající převzal další plnění jako je expedice či doprava.

Dodací lhůty platí za dodržené, pokud zboží opustilo závod v průběhu lhůty nebo pokud byla oznámena připravenost k odeslání, k dodávce však z důvodů, které nezavinil prodávající, nedošlo.

Prodávající je oprávněn k dílčí dodávce.

Kupující je v prodlení s úhradou kupní ceny, nedojde-li k úhradě nejpozději do 30 dní po doručení faktury nebo rovnocenné platební výzvy.

Aniž by tím byla dotčena zákonná práva, je prodávající v případě vyšší moci, která mu znemožní plnění nebo pokud po něm plnění nelze spravedlivě požadovat (nedostatek surovin, provozní poruchy, stávka, poruchy v dopravě, opatření ze strany státních orgánů, válečné dopady atd.), oprávněn od smlouvy odstoupit.

Dodací lhůty a dodací povinnosti budou zastaveny po dobu, kdy bude kupující s plněním svých závazků v prodlení.
V případě prodlení prodávajícího se sjednává smluvní pokuta za každý celý týden prodlení ve výši 0,5%, maximálně však 5% hodnoty opožděně dodané části zboží. Smluvní pokutou je vyloučen nárok na náhradu škody.

Pokud prodávající převzal expedici svého zboží, provede dodávku částečně třetí osoba. Prověření přijímacího zařízení z hlediska vhodnosti proto obecně není možné.

Výhrada vlastnictví

Zboží dodané kupujícímu zůstává až do úplného splacení všech neuhrazených pohledávek vlastnictvím prodávajícího. Jako neuhrazené pohledávky platí i podmíněné pohledávky, například ze směnky vydané a indosované ve prospěch kupujícího při koupi, dokud bude možné uplatňovat jakékoli nároky na základě této směnky cestou regresu za prodávajícím. Kupující je oprávněn v rámci řádného obchodního provozu se zbožím disponovat. Zastavení, zajišťovací převod práva či jiný převod nebo omezení vlastnictví se kupujícímu nepovoluje.

Zpracování, spojení či smíšení zboží prodávajícího s věcmi, které mu nepatří, bude provedeno z pověření prodávajícího, a to s tím důsledkem, že prodávající získá spoluvlastnické právo k nové věci podle hodnotového podílu svého produktu (fakturační hodnota) na této věci. Bude-li zboží prodávajícího při výrobě nových věcí zcela či částečně spotřebováno, aniž by se do těchto věcí zapracovalo, platí výše uvedené. Kupujícímu nevznikají ze zpracování zboží s výhradou vlastnictví pro prodávajícího a z úschovy tohoto zboží žádné nároky vůči prodávajícímu.

Pokud kupující prodá zboží s výhradou vlastnictví třetím osobám, je kupující povinen neprodleně bezúplatně postoupit prodávajícímu zcela či částečně svou pohledávku vůči třetím osobám vyplývající z dalšího prodeje zboží dodaného prodávajícím, příp. zpracovaného kupujícím. K částečnému postoupení dochází v případě, budou-li ke zpracování použity i další látky. V takovém případě odpovídá část postoupená prodávajícímu podílu jeho dodávky na konečném produktu.

Přesáhne-li hodnota záruk poskytnutých prodávajícímu zajišťované pohledávky o více než 20 %, uvolní prodávající záruky na žádost kupujícího podle svého uvážení nebo zajistí jejich uvolnění.

Bude-li zboží s  výhradou vlastnictví nárokováno třetími osobami, musí o tom kupující prodávajícího neprodleně informovat, přičemž mu přesně vylíčí stav věci. Případné náklady na odvrácení zásahů třetích osob jdou na účet kupujícího, pokud se prodávající nedopustí hrubého zavinění.

Kupující bude prodávajícího jakýmkoliv pro něj únosným způsobem podporovat při uplatňování zajišťovacích práv prodávajícího. Především provede zpracování, atd. produktů prodávajícího a prodej konečných produktů vyrobených pomocí zboží prodávajícího tak, aby bylo kdykoliv možné fakticky a účetně zjistit práva prodávajícího. Dále prodávajícímu poskytne informace a součinnost, nutné k realizaci jeho práv.

Uplatňování výhrady vlastnictví neplatí jako odstoupení od smlouvy. 

Balení

Bude-li dodávka provedena ve vypůjčených obalech, je vyloučeno uplatňování škod, ke kterým dojde vinou špatné kvality vypůjčeného obalu, pokud prodávajícímu nelze klást za vinu hrubou nedbalost nebo porušení závažné povinnosti vyplývající z charakteru smlouvy. A pokud nebude tímto omezením ručení výrazně porušeno rozdělení rizika ze smlouvy.

Vypůjčený obal dá prodávající bezplatně k dispozici na dobu dvou měsíců od odeslání. Tyto obaly pak musí být prodávajícímu bezplatně zaslány na adresu jeho příslušných dodavatelských závodů.

Nebezpečí škody a náklady za zpětné zaslání obalů jdou k tíži kupujícího. Malé obaly budou vyúčtovány za výrobní cenu a nebudou brány zpět. Bude-li dodávka sjednána v cisternách nebo obalech kupujícího, neručí prodávající za škody vzniklé špatnou kvalitou obalů, přístrojů a zařízení. 

Vady

S výhradou odchylných ujednání je pro kvalitu produktů a služeb, za kterou ručíme, směrodatná kvalita popsaná v popisech jednotlivých produktů a služeb, specifikacích a označeních prodávajícího.

Kupující musí v případě potřeby zpracováním odebraného vzorku prověřit, zda je dodané zboží nezávadné a vhodné ke sjednanému účelu použití. Případné reklamace kvality či množství je nutno podat s uvedením objednacích údajů a čísel faktur. Viditelné škody je nutno neprodleně reklamovat (potvrzení dodavatele/hlášení na oddělení HA CZ). Skryté vady je nutno ohlásit do 8 dní. Poté nárok zaniká. Použití ustanovení § 2099 – 2117 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. je výslovně vyloučeno.

Plnění ze záruky se realizuje opravou či náhradní dodávkou nebo po oboustranné dohodě snížením ceny (rabatem). Pokud dodatečné plnění vinou prodávajícího selže, může kupující kupní cenu snížit nebo podle svého uvážení od smlouvy odstoupit. Nároky kupujícího vyplývající z výdajů nutných k dodatečnému plnění, především z přepravních nákladů, cestovních nákladů, nákladů na práci a materiál, jsou vyloučeny.

Vylepšení, náhradní nebo opětovné poskytnutí služby ze strany prodávajícího je vždy prováděno z dobré vůle, aniž by tím byla uznána právní povinnost.

Kupující je povinen prodávajícímu neprodleně od oznámení ohlásit každý regres, ke kterému dojde v dodacím řetězci. Zákonné regresní nároky kupujícího vůči prodávajícímu existují pouze do té míry, jako by kupující neuzavřel se svým odběratelem žádné dohody nad rámec zákonných nároků na odstranění vad.

Skladovatelnost chemických produktů je obecně omezena. Především syntetické pryskyřice je nutno skladovat v chladných a suchých místnostech a chránit je před přímým slunečním zářením. U zboží v pytlích nelze na sebe stohovat více než deset pytlů. Bližší informace poskytne oddělení prodeje prodávajícího. Ve zbývajícím je nutno dodržovat příslušné skladovací předpisy a předpisy úrazové prevence. Reklamace vyplývající ze škod vzniklých při skladování nemůže prodávající uznat.

Odpovědnost vč. odpovědnosti za vady výrobku

Prodávající je odpovědný za náhradu škody a výdajů výhradně za níže uvedených podmínek.

Nehledě na ostatní omezení odpovědnosti je vyloučena odpovědnost prodávajícího – nezávisle na právním důvodu (smlouva, přestupek, nároky na zproštění závazku nebo jakýkoli jiný zákonný podklad) – za náhradu škody nebo výdajů za výpadek užívání nebo výroby, ušlý zisk nebo ztrátu obratu, škody způsobené přerušením provozu a finanční nebo kapitálové náklady, jakož i nepřímé a následné škody.

Kromě toho je odpovědnost prodávajícího za všechny nároky vyplývající z dodávky nebo vzniklé v souvislosti s dodávkou – nezávisle na právním důvodu – omezena maximální výší, odpovídající 3 měsíčním obratům ze vzájemného obchodu.

Výše uvedená omezení odpovědnosti se nevztahují na odpovědnost podle ustanovení § 2939 – 2943 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, úmyslným pochybením nebo hrubou nedbalostí, v důsledku škody na životě, ublížení na těle nebo zdraví, navzdory převzetí záruky za kvalitu věci, nebo z důvodu porušení podstatných smluvních povinností, tj. takových smluvních povinností, jejichž splnění teprve umožňuje řádné plnění smlouvy a na jejichž dodržování se kupující pravidelně spoléhá a smí spoléhat. Odškodné za porušení podstatných smluvních povinností je však omezeno na běžné a předvídatelné škody vyplývající ze smlouvy, pakliže nedošlo k úmyslnému pochybení nebo hrubé nedbalosti nebo není ručeno v důsledku škody na životě, ublížení na těle nebo zdraví nebo podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

Změna důkazního břemena na úkor kupujícího nesouvisí s výše uvedenými ustanoveními, která se týkají odpovědnosti.

Příslušná osobní odpovědnost zaměstnanců, pověřenců a zástupců prodávajícího je omezena ve stejné míře jako odpovědnost prodávajícího.

Ve smyslu vysokého bezpečnostního standardu výrobků prodávajícího bude kupující prodáva­jícího neprodleně informovat o případných škodných případech nebo jiných významných skutečnostech, souvisejících s produkty prodávajícího.

Kupující bude prodávajícího jakýmkoliv pro něj únosným způsobem podporovat při odvrácení nároků vyplývajících ze zákonné odpovědnosti za vady výrobku. Dále kupující prodávajícímu sdělí potřebné informace týkající se způsobu zpracování zboží prodávajícího a podíl látek dodaných prodávajícím na produktech vyrobených kupujícím.

Promlčení

Pro nároky ze zákonné odpovědnosti platí zákonné promlčecí lhůty. Kogentní zákonné předpisy týkající se promlčení a odpovědnosti jako např. odpovědnost při převzetí záruky, odpovědnost pro případ úmyslného jednání a hrubé nedbalosti, újmy na životě, tělesné újmy nebo újmy na zdraví, porušení důležitých smluvních povinností, zákonná odpovědnost, zůstávají tímto nedotčeny.

Patentové právo

Dodávkou výrobků prodávajícího nepřebírá prodávající nad rámec záručních předpisů, zákonů a smlouvy, žádnou odpovědnost za pořušení případných patentových práv při použití. zboží. Výhradně kupující je povinen prověřit, zda při používání dochází k zásahům do ochranných práv třetích osob. 

Zápočet, zadržení, postoupení

Zadržení plateb z důvodu sporných protinároků či protinároků kupujícího, které nebyly přiznány soudem, je vyloučené. Zápočet takových nároků je možný pouze se souhlasem prodávajícího. Postoupení pohledávek vůči prodávajícímu je vyloučené. 

Kvalita zboží, technické poradenství, použití a zpracování

Jako kvalita zboží v zásadě platí pouze kvalita popsaná v popisech produktu, specifikacích a označeních prodávajícího. K údajům o kvalitě předmětu koupě uvedených ve veřejných vyjádřeních, nabídkách či reklamě, se nepřihlíží a nejsou nikterak závazné.

Ústní a písemné a prostřednictvím pokusů realizované technické poradenství prodávajícího týkající se používání je prováděno podle nejlepšího vědomí, platí však jako nezávazný pokyn, a to i s ohledem na případná ochranná práva třetích osob, a neosvobozuje kupujícího od vlastní zkoušky produktů, které mu prodávající dodá, co se týká jejich způsobilosti k zamýšlenému použití a cíli. Použití a zpracování produktů probíhá mimo kontrolní možnosti prodávajícího, a proto spadá výlučně do sféry odpovědnosti kupujícího.

Pokud prodávající k dodávce připojí osvědčení o rozboru, nepředstavují zde obsažené hodnoty žádnou záruku.

Bez výslovného odchylného ujednání nepodléhá osvědčení o rozboru od prodávajícího normě EN 10204; osvědčení o rozboru a zkušební atesty od subdodavatelů prodávajícího nemusí být kupujícímu předloženy. Prodávající nemusí uvádět kupujícímu své subdodavatele.

Záruka za vratky

Prodávající své produkty kupujícímu dodává v různých nádobách. Kupující tyto nádoby zpravidla vrací prodávajícímu zpět. Kupující ručí za to, že tyto vrácené nádoby budou obsahovat pouze zbytky látek, které dodal prodávající. Nádoba musí být viditelně vyprázdněna až po nejmenší zbytky, jejichž setrvání v plnicím hrdle je podmíněno konstrukcí a je přípustné. Pokud se ukáže, že nádoba obsahuje i jiné substance než byly prodávajícím původně dodány v dané nádobě, je prodávající oprávněn bez jakéhokoliv stanovení lhůty či reklamace tyto zbytky na náklady kupujícího odstranit a zlikvidovat. K tomu se sjednává následující nákladový rámec:

Náklady na rozbor nese v tomto případě rovněž kupující. Bude-li zbytkové množství překročeno, je prodávající povinen kupujícího poměrným dílem zatížit náklady na likvidaci. V takovém případě kupující hradí část nákladů na likvidaci, přičemž tato část odpovídá poměru skutečného zbytkového množství ke smluvně sjednanému maximálnímu množství. 

Zachování mlčenlivosti / ochrana osobních údajů

Kupující se zavazuje k přísnému zachovávání mlčenlivosti v souladu s následujícími ustanoveními a k zachovávání mlčenlivosti ve stejném rozsahu zaváže i své pověřence, zaměstnance a zástupce. Bez výslovného předchozího písemného souhlasu prodávajícího není povoleno vlastní používání nebo zveřejňování ani udělování svolení k používání nebo zveřejňování (i) informací o postupech, pokud jde o výrobky nebo poskytování služeb, nebo (ii) jakýkoliv informací, o nichž se kupující dozvěděl v rámci plnění povinností dle tohoto smluvního vztahu a které se týkají postupů, obchodních dohod nebo finančních záležitostí prodávajícího. Tato povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na zveřejňování informací: (i) které byly veřejnosti v době zveřejnění již známy z jiných důvodů než na základě porušení výše uvedených povinností, nebo (ii) o kterých se veřejnost dozvěděla později, aniž by byly porušeny výše uvedené povinnosti, nebo (iii) k jejichž zveřejnění byla pověřená osoba oprávněna podle platných právních předpisů nebo na základě nařízení, nebo (iv) jejichž zveřejnění je nezbytné vzhledem k předpisům uznávané burzy cenných papírů.

Prodávajícímu je dovoleno shromažďovat a využívat (i elektronicky) osobní údaje o kupujícím, jedná – li se o fyzickou osobu a jeho zaměstnancích, zástupcích a pověřencích s cílem dodávat kupujícímu požadované produkty a služby, plnit své smluvní závazky a realizovat objednávky, zajistit a evidovat zaplacení finančních obnosů, které kupující dluží v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými s prodávajícím (nebo prostředků, které dluží prodávající kupujícímu), nebo uplatnit či ochránit práva prodávajícího. Kupující je povinen zacházet s jakýmikoliv osobními údaji zaměstnanců prodávajícího, ke kterým získá přístup v rámci smluvního vztahu s prodávajícím, plně v souladu s požadavky Obecného nařízení o ochraně osobních údajů(EU) 2016/679, jakož i požadavky příslušných národních předpisů, upravujících ochranu osobních údajů. 

Údaje zákazníků jsou určeny výlučně pro interní použití, ledaže je jejich předání třetím osobám vyžadováno podle zákona nebo jej prodávající po zvážení svých povinností považuje za nezbytné v rámci plnění nebo správy zakázek nebo smluv s prodávajícím. V této souvislosti je prodávající oprávněn předávat určité osobní údaje finančním institucím pro účely zajištění plateb.

Vývoz / Používání produktu

Dodávky a služby (plnění smlouvy) jsou podmíněny tím, že plnění nebrání žádné překážky na základě národních nebo mezinárodních předpisů, zejména předpisy k regulaci vývozu, embarga či ostatní omezení. Kupující se zavazuje poskytnout veškeré informace a podklady potřebné pro vývoz/přepravu/dovoz. Zpoždění z důvodu vývozních kontrol nebo schvalovacích řízení ruší termíny a dodací lhůty.

Kupující se zavazuje, že bude dodržovat všechna omezující opatření nebo nařízení vydaná příslušným úřadem, pokud jde o smluvní dodávky a služby.

Kupující se zavazuje, že nebude produkty vědomě používat nebo přeprodávat k vojenským účelům nebo pro účely výroby zbrojařských výrobků.

Kupující osvobodí prodávajícího od veškerých nároků v důsledku zaviněného neplnění nebo špatného plnění svých povinností podle tohoto ustanovení.

Místo plnění, soudní místo, použité právo

Místem plnění pro dodávku je stávající expedice prodávajícího, místem plnění pro platbu je Děčín. Případné spory budou řešeny vždy u věcně a místně příslušného soudu v České republice.

Pro uzavření a realizaci smlouvy se použije právo České republiky.

Závěrečné ustanovení

Pokud by jednotlivá ustanovení těchto prodejních a dodacích podmínek byla zcela či částečně neúčinná nebo nerealizovatelná, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neúčinné ustanovení musí strany nahradit takovým ustanovením, které se bude co nejvíce blížit hospodářskému cíli neúčinného ustanovení a bude účinné.